Index of Vedic Literature

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Achyutashtakam (Stotram)
Adi Parva (Mahabharata, Itihasa)
Adi Purana
Agni Puranam
Agniveshya-grihya-sutra (Kalp)
Aitareya Aranyak
Aitareya Brahmana
Aitareya Upanishad
Ajitagama (SthapatyaVed)
Amoghanandini Shiksha
Amshumadbheda Vastu Shastra (SthapatyaVed)
Amsumanagama (SthapatyaVed)
Angirasa Smriti
Anupada-shrauta-sutra (Kalp)
Anushasana Parva (Mahabharata, Itihas)
Apastamba Smriti
Apastamba-dharma-sutra (Kalp)
Apastamba-grihya-sutra (Kalp)
Apastamba-shrauta-sutra (Kalp)
Apastamba-shulba-sutra (Kalp)
Apishali Shiksha
Aranya Shiksha
Aranyak
Aranyaka Parva (Mahabharata, Itihas)
Ashramavasa Parva (Mahabharata, Itihas)
Ashtadhyayi (Vyakaran)
Ashvalayana Smriti
Ashvalayana-grihya-sutra (Kalp)
Ashvalayana-shrauta-sutra (Kalp)
Ashvamedhika Parva (Mahabharata, Itihas)
Astanga Hridaya (Vagbhatta Samhita)
Atharva Veda Pratishakhya
Atharva Veda Pratishakhya (Chaturadhyayi)
Atharvavediya Dantyoshthavidhi (Shiksha)
Atreya Shiksha
Aushanasa Smriti
Avasananirnaya Shiksha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baudhayana Smriti
Baudhayana-dharma-sutra (Kalp)
Baudhayana-grihya-sutra (Kalp)
Baudhayana-shrauta-sutra (Kalp)
Baudhayana-shulba-sutra (Kalp)
Bhagavata Puranam
Bhallava Brahmana
Bharadvaja Shiksha
Bharadvaja Smriti
Bharadvaja-grihya-sutra (Kalp)
Bharadvaja-shrauta-sutra (Kalp)
Bhargava Purana
Bhava-Prakash Samhita
Bhavishya Puranam
Bhavisyottara Purana
Bhela Samhita
Bhishma Parva (Mahabharata, Itihas)
Bimbagama (Sthapatya Ved)
Brahma Puranam
Brahma Vaivarta Puranam
Brahmana
Brahmanda Puranam
Brhat Parashara Hora Shastra (Jyotish)
Brihadaranyaka Upanishad
Brihaddharma Purana
Brihaspati Smriti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chandra-jnanagama (Sthapatya Ved)
Charaka Samhita
Charayaniya Shiksha
Chhandas (Nirukta)
Chhandogya Aranyak
Chhandogya Brahmana
Chhandogya Upanishad
Chintyagama (Sthapatya Ved)

Daksha Smriti
Dalbhya Smriti
Devala Smriti
Devatadhyaya Brahmana
Devi Bhagavata Purana
Devi Purana
Devirahasyam (Purana)
Dhanur Veda
Dharma Sutra (Kalp)
Diptagama (Sthapatya Ved)
Drayayana-shrauta-sutra (Kalp)
Drona Parva (Itihas, Mahabharata)
Durga Sahasranama (Stotram)
Durga Saptashati (Stotram)
Durgashtakam (Stotram)

Ekamra Purana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gandharva Veda
Ganesa Purana
Ganga Ashtak Stotram (Stotram)
Ganga Sahasranama (Stotram)

Garuda Puranam
Gautama Smriti
Gautama-dharma-sutra (Kalp)
Gautami Shiksha
Gayatri Ashtak Stotram (Stotram)
Gayatri Sahasranama (Stotram)

Ghobila-grihya-sutra (Kalp)
Grihya Sutra (Kalp)
Guru Gita (Stotram)

Hanumat Stavan (Stotram)
Harita Samhita
Harita Smriti
Hiranyakeshi-dharma-sutra (Kalp)
Hiranyakeshi-grihya-sutra (Kalp)
Hiranyakeshi-shrauta-sutra (Kalp)
Hiranyakeshi-shulba-sutra (Kalp)

Isha Upanishad
Itihasa
Jabala Upanishad

Jaimini-grihya-sutra (Kalp)
Jaiminiya Aranyak
Jaiminiya Arsheya Brahmana
Jaiminiya Talalvakara Brahmana
Jaiminiya-shrauta-sutra (Kalp)
Jaiminiyopanishadbramana (Brahmana)
Jyotish

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kalaniranaya Shiksha
Kalika Purana
Kalki Purana
Kalp
Kamikagama (Sthapatya Veda)
Kanviyam Sthatapatha Brahmana
Kapila Purana
Karanagama (Sthapata Veda)
Karma Mimamsa Darshanam
Karna Parva (Mahabharata, Itihasa)
Kashyapa Samhita
Kashyapa Smriti
Katha Brahmana
Katha Upanishad
Kathakagrihya-sutra- (Laugakshi) (Kalp)
Kathaka-shrauta-sutra (Kalp)
Kathaka-shulba-sutra (Kalp)
Katyayana-shrauta-sutra(Kalp)
Katyayana-shulba-sutra (Kalp)
KatyayanaSmriti
Katyayani Shiksha
Kauhaliya Shiksha
Kaundinya Shiksha
Kaushika-grihya-sutra (Kalp)
Kaushika-shrauta-sutra (Kalp)
Kaushitaka-grihya-sutra (Kalp)
Kaushitaki-brahmana Upanishad
Kauthuma Arsheya Brahmana
Kena Upanishad
Khadira-grihya-sutra- (Drahyayana) (Kalp)
Kiranagama (Sthapatya Ved)
Krinsh-Yajur-Veda Pratishakhya (Taittiriya)
Kriyayogasaropapurana (Purana)
Kurma Puranam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lakshmikanta Shiksha
Lalita Sahasranama (Stotram)
Lalitagama (Stotram)

Latyayana-shrauta-sutra (Kalp)
Laugakshi Shiksha
LikhitaSmriti
Linga Puranam
Lingashtakam (Stotram)
Lohita Smriti
Lomashi Shiksha

Madhava-Nidana Samhita
Madhyandiniya Shiksha
Mahabhagavata Purana
Mahabharata
Mahalaksmyashtakam (Stotram)
Mahaprasthanika Parva (Mahabharata, Itihasa)
Maitrayaniya Aranyak
Maitrayaniya Brahmana
Makutagama (Sthapatya Veda)
Mallasharmakrita Shiksha
Manasara (Sthapatya Veda)
Manava-grihya-sutra (Kalp)
Manava-shulba-sutra (Kalp)
Mandavya Shiksha
Mandukya Upanishad
Manu Smriti
Manushyalaya Chandrika (Sthapatya Veda)
Markandeya Puranam
Markandeya Smriti
Mashaka-shrauta-sutra (Kalp)
Matsya Puranam
Mausala Parva (Mahabharata, Itihasa)
Mayamatam (Sthapatya Veda)
Mudgala Purana
Muhurtachintamani (Jyotish)
Mundaka Upanishad
Mundaka Upanishad Narada Puranam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naradiya Manu Smriti
Naradiya Shiksha
Narasimha Purana
Narayana Smriti
Natya Shastra (Gandharva Veda)
Nidana-shrauta-sutra (Kalp)
Nilamata Purana
Nirukta
Nishvasagama (Sthapatya Veda)
Niti Prakashika of Maharishi Vaishampayana (Dhanur Veda)
Nyaya Darshanam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Padacandrika (Shiksha)
Padakarikaratnamala (Shiksha)
Padma Puranam
Padyatmika Keshavi Shiksha
Paingala Upanishad
Paingi Brahmana
Paniniya Shiksha
Parameshvaragama (Sthaptya Veda)
Parasaropapurana (Purana)
Parashara Smriti
Parashari Shiksha
Pingala Chhanda sutra (Nirukta)
Prajapati Smriti
Prashna Upanishad
Prodgitagama (Sthapatya Veda)
Pulastya Smriti
Purana Samhita
Purana
Purana Samhita

RAMAYANA

Rama Sahasranama (Stotram)
Rauravagama (Sthapatya Veda)
Rik Veda Pratishakhya
Rishyashringa SmritiA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabha Parva (Mahabhrarata, Itihasa)
Santanagama (Sthapatya Veda)
Sahasragama (Sthapatya Veda)
Saishiriya Shiksha
Sam Vidhan Brahmana
Sama Veda Pratishakhya (Pushpa Sutram)
Samba Purana
Samgita Ratnakara by Sharngadeva (Gandharva Veda)
Samhitopanishad Brahmana
Samkhya Darshanam
Samvarta Smriti
Sankashtanashana Ganapati Stotram
Sarasvati Ashtak Stotram
Sarasvati Sahasranama (Stotram)
Sarvasammata Shiksha
Sarvoktagama (Sthapatya Veda)
Sauptika Parva (Mahabhrarata, Itihasa)
Saura Purana
ShadvimshaBrahmana (Tandya)
Shalya Parva (Mahabhrarata, Itihasa)
Shamana Shiksha
Shambhu Shiksha
Shankha Smriti
Shankhayana Aranyak
Shankhayana Brahmana
Shankhayana-grihya-sutra (Kalp)
Shankhayana-shrauta-sutra (Kalp)
Shanti Parva (Mahabhrarata, Itihasa)
Sharngadhara Samhita
Shatatapa Smriti
Shatpanchashika (Jyotish)
Shiva Dhanur Veda of Maharishi Sharngadhara (Gandharva Veda)
Shiva Puranam
Shodashashloki Shiksha
Shrauta Sutra (Kalp)
Shukl-Yajur-Veda Pratishakhya
Shulba Sutra (Kalp)
ShvetashvataraUpanishad
Siddhanta Shiksha
Sidhagama (Sthapatya Ved)
Sivadharma Purana
Sivadharmottara Purana
Skanda Puranam
Smriti
Srimad Bhagavad Gita (Itihasa)
Sthapatya Veda
Stotram
Stri Parva (Mahabhrarata, Itihasa)
Sukshmagama (Sthapatya Veda)
Suprabhedagama (Sthapatya Veda)
Surya Siddhanta (Jyotish)
Suryamandalashtakam (Stotram)
Sushruta Samhita
Svarabhaktilakshana Parishishta Shiksha
Svaravyanjana Shiksha
SvargarohanaParva (Mahabhrarata, Itihasa)
Svayambhuvagama (Sthapatya Veda)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taittiriya Aranyak
Taittiriya Brahmana
Taittiriya Upanishad
Tandya Mahabrahmana

Udyoga Parva (Mahabhrarata, Itihasa)
Upanishad
Upapuranas
Upasmritis

Vadhula Smriti
Vadhula-grihya-sutra (Kalp)
Vadhula-shrauta-sutra (Kalp)
Vadhula-shulba-sutra (Kalp)
Vagbhatta Samhita
Vaikhanasa-dharma-sutra (Kalp)
Vaikhanasa-grihya-sutra (Kalp)
Vaikhanasa-shrauta-sutra (Kalp)
Vaisheshika Darshanam
Vamana Puranam
Vamsha Brahmana
Varaha Puranam
Varaha-grihya-sutra (Kalp)
Vahara-shulba-sutra (Kalp)
Varaha-shrauta-sutra (Kalp)
Varnaratnapradipisha (Amaresha) Shiksha
Vasishta Dhanur Veda
Vasishta-dharma-sutra (Kalp)
Vasishthi Shiksha
Vasistha Shiksha
Vatulagama (Sthapatya Veda)
Vedanta Darshanam
Vijayagama (Sthapatya Veda)
Vimalagama (Sthapatya Veda)
Viragama (Sthapatya Veda)
Virata Parva (Mahabharata, Itihasa)
Vishnu Ashtottar Shatnamavali (Stotram)
Vishnu Puranam (Mahabharata, Itihasa)
Vishnu Smriti
Vishnu-dharma-sutra (Kalp)
Vishvakarma Vastu Shastra (Sthapatya Veda)
Vishvamitra Smriti
Visnudharma (Purana)
Visnudharmottara Purana
Vyaghrapada Smriti
Vyakarana
Vyali Shiksha
Vyasa Shiksha
VyasaSmriti

Yagyavalkya Shiksha
Yagyavalkya Smriti
Yoga Darshanam
Yogajagama (Sthapatya Veda)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z