Maharishi University of Management

"Close the eyes and transcend, open the eyes and read the Vedic Literature in Sanskrit." — Maharishi Mahesh Yogi

शिक्षा (Śhikṣhā) > यणादेशदीर्घिनिषेधः Yaṇādeśadīrghiniṣedha


यणादेशदीर्घिनिषेधः

अस्यापवादः
देव्यदिते सरस्वत्यवदत्याग्नेय इत्यपि
यान्येव च प्रिथिव्याशा भ्राजंत्यर्च्चय इत्यपि १
सरस्वत्यभिमन्थ्यग्रान् यान्यस्थान्येति षोडशी
वदन्त्यकूटयेत्येते पूर्वः प्राप्तिविवर्जिताः २
                                  इति यणादेशदीर्घिनिषेधः