Maharishi University of Management

"Close the eyes and transcend, open the eyes and read the Vedic Literature in Sanskrit." — Maharishi Mahesh Yogi

शिक्षा (Śhikṣhā) > त्रिक्रमलक्षणम् Trikrama Lakṣaṇam


त्रिक्रमलक्षणम्

मा स्थान्महित्वनानाकं प्रियधाविशतोषु णः
मो षू णश्चार्यमायाति पूषाधत्ताप्यधत्त युक् १
दक्षिणावर्ततोत्या प्र ऋचा सादयतीति च
भूत्वाहरच्च मावृक्षि भूताविश विशत्यपि २
कृत्वा हरति धत्ते च लभते त्रिक्रमाः स्मृताः
दध्ना तनक्ति चोद्गातारोहतीति च विंशतिः ३
आकारान्तमुदात्तान्तमाङ्परं यत्र दृश्यते
त्रिक्रमं तं विजानीयान्मो षू ण ऊ षु णस्तथा ४
                               इति त्रिक्रमलक्षणम्