Maharishi University of Management

"Close the eyes and transcend, open the eyes and read the Vedic Literature in Sanskrit." — Maharishi Mahesh Yogi

शिक्षा (Śhikṣhā) > अरुणशमानम् (Aruṇa Śamānam)

अरुणशमानम्

अतप्त्रितपा अतिलोहिता अवाहा असिता अपक्षेष्ठा अनूक्या अघ्निया अतृता अवान्तरदिशा अद्ध्यक्षा अस्तंगा अनुप्रश्ना अगा अवरुरुथ्समानाः
आचार्या आगता आपूरिष्ठा आयुक्ता आण्डपीता आयुधा आख्यायिका आया आनन्दाः
इच्छमाना इष्टका इकाः
ईरिताः
उत्थाना उदकाः
एकरूपा एताः
कृताः कृष्टजाः क्लृप्ताः कूप्याः कामाः क्षुद्राः क्षमापरः
ख्याताः लिख्याः
गन्धर्वगणा गता गोपाः
घर्मपाः
चन्द्रमाः
जना जन्त्या जिह्वा जाता जनधायाः
तप्त्रितपास्ताम्ररथास्तन्वानास्तपोजास्तोमाः
देवा देवगोपा दिशा देवता दादिविधा दर्भा द्रविणोदाः देवताः न पितरपूर्वः दधानाः न वीरपरः
धीरा धारा धाः
नसंख्या पूर्वः
नूतना निर्वचना नद्ध्या नखा नियमविशेषा नाधमाना नवा नवानूक्याः
प्राणाः प्रविष्ठाः परीताः पुरीषाः प्रतीच्यापिताः पल्वल्याः प्रजाः पाः पुरोडाशाः पुनानाः पयोधाः परस्पायाः पृथिव्याः पराङ्गताः प्रकिराः प्रतिराः प्रतिष्ठिताः नय एवं वेदपरः
ब्राह्मणा ब्राह्मणमुखीनाः
भारता भार्या भुवा भ्रता भ्रातृव्याः
माना मरुद्गणा महादेवा मिथूया मन्त्रा मधुपा महासंहिता मानवा मुञ्जा मुहूर्त्ता माज्ञा मदा मेधाः
यजत्रा यशस्कामा येनखा युक्ता यजमानाः
रूपा रथा रशना राधाः
लोपा लोहिता लोकाः
वृद्धश्रवा विश्ववेदा वल्गा वचना वर्णविशेषा व्यवदाता विद्युता वैद्युता व्याख्याता विपतोवतरशविप्रा वर्च्चोदा विदा वरा वासाः
वाः अहापरः
शेषा श्यामाश्शण्डिलाश्श्रवाश्शंयुधाया श्वेताश्शुद्धसत्वा श्रिताः न तस्या परः
सर्वास्समुत्थानास्सेनास्सपास्सूर्यवर्च्चास्समाभृतास्सर्गा स्थावरास्संभार्या स्वयंभुवास्सुवासास्सोमास्संहिता-
स्सपत्नास्सुवीरास्सप्रथास्सुपर्णास्सित्यास्समानास्समाज्ञास्समाहिताः अभ्राण्यपः परः
हिता हुता तमा हिमा हता होत्रा हुतभागाः
आमाञ्जीरवीरासीरुदीचीर् ऋतावरीरोषधीर्जानतीर्दैवीर्ददृशुषीर्धानन्तीः प्रमोषीः पापीर्भूमीर्व्यवच्छेत्सीश्शैशिरीस्सूवरीस्सतीस्फुरन्तीर्हिंसीः
तनूर्मयोभूरग्नेर्मेधातिथेरदितेःप्रजापतेर्बृहस्पतेरश्वैरसमा-
युतैरापन्नैरुत्तरैरुक्थामदैर्देवैःपतंगैरजोनैर्वर्णैर्वासवैश्शरीरैस्सहस्रैस्तोमैः
अश्विनोरुन्मदितोर्जन्तोर्जंभयोस्तद्द्वयोर्दर्शपूर्णमासयोः पार्श्वयोः पृथिव्योः प्राणापानयोः पवमानयोर्भवितोर्मृत्योस्तद्वयोर्वायोश्शंयोर्हस्तयोर्द्यौः
              अरुणशमानं संपूर्णम्
             श्रीमते हयग्रीवपरब्रह्मणे नमः