Maharishi University of Management

"Close the eyes and transcend, open the eyes and read the Vedic Literature in Sanskrit." — Maharishi Mahesh Yogi

शिक्षा (Śhikṣhā) > छन्दःपदछलाक्षर Chandaḥpadachalākṣara


छन्दःपदछलाक्षर

अग्नेढडोटेणीन्तौ ततैभगिदपुरुटण कैटा खिझोफे जीपोदै-
उत्वाढकुमाखैझाङुपकोतधु-
इमतो भादीबूभुभोतेझिचौधो-गृणेटैचाधैतामीघेखाबैघिचौ-
उपोषुधाखि झौछबबैठाघैकैबा-
त्वमेतन्तोगैछूङो-
विदामफुथौठो-
आक्रंदयकिस्तोभमिदाआखीटीपीठिछौभोथिन्ते छूटूङु हु वे झैठीघी छान्ते ङाङा चौमुजौता-
                                  इति छन्दःपदछलाक्षरः